Vyberte váš jazyk

1. Prehľad kapitol

· Úvod

· Kapitola: D1 - Prvá disciplína - manažment

· Kapitola: D2 - Druhá disciplína - Motivácia

· Kapitola: D3 - Tretia Disciplína - Analýza

· Kapitola: D4 - Štvrtá disciplína - Návrh riešenia

· Kapitola: D5 - Piata disciplína - Implementácia

· Kapitola: D6 – Verifikácia/Overenie správnosti riešenia

· Kapitola: D7 – Ponaučenie

· Kapitola: Zdroje informácií

 

1. Prehľad kapitol

· Úvod

Čo je dôležitejšie? Cesta alebo cieľ? Cieľ býva statický, ale cesta býva dynamická a kľukatá. Eufória z dosiahnutia cieľa končí
pomerne rýchlo po dosiahnutí cieľa. Na ceste sme prakticky celý život. Nemá zmysel venovať sa primerane viac ceste ako cieľu? Kto
zorganizuje výlet na Kriváň, môže časom zorganizovať výpravu na Everest alebo akúkoľvek cestu. Kto si dokáže realizovať malý
cieľ, získa návyky a zručnosti, aby dosiahol aj iné väčšie ciele. Tieto filozofické úvahy sú pretavené do 2 konkrétnych metodík. Prvá
popisuje cestu, druhá popisuje stav. Prvá sa volá '7D - sedem disciplín pre úspešné riešenia' a druhá 'APV - Assets - Perspectives –
Views', 'APV- Aktíva-Perspektívy-Pohľady'. Rozpracované sú ďalšie metodiky aj ich implementácie do EA. Napríklad metodika
nazvaná 'Q12 - 12 kvadrantov pre úspešné naštartovanie firmy'. V nej sa používajú obe spomínané metodiky (7D a APV) na podporu
rozbehnutia firmy od marketingovej stratégie, spôsobu vybudovania produktu alebo služby, stratégie predaja a udržanie si zákazníkov
kvalitnými servisnými službami a ich definovanie na úrovni biznisu, systémov a technológií. Tieto metodiky vznikli na základe
dlhoročných skúseností z veľkých firiem, ale aj z individuálnych projektov. Obe metodiky sa navzájom podporujú a sú
implementované do nástroja Enterprise Architect firmy Sparxsystem. Metodiky nie sú priamo závislé na technológií, ale boli vyvinuté
a sú veľmi dobre implementované práve v nej.
O tom, že sa nejedná o čistú teóriu je aj táto publikácia. Je napísaná podľa metodiky 7D v prostredí ‚Enterprise Architect‘. 'Sedem
D' znamená sedem Disciplín. Preto aj názvy kapitol, sú názvy hlavných disciplín popísaných v metodike. Vznikla zaujímavá rekurzia.
Pomocou metodiky sa vytvorila kniha o samotnej metodike a to pomocou technológie, ktoré bola primárne vyvinutá pre softvérových
inžinierov na podporu vývoja aplikácií. Všetko sa mení a tento nástroj je možné použiť aj na tvorbu obsahu pre rôzne publikácie.
Napríklad semestrálne práce, ročníkové projekty, preberacie protokoly, zoznamy servisných objektov, jednoducho čohokoľvek, čo
obsahuje úložisko. Dokument sa dá vygenerovať automaticky na stlačenie tlačidla a to navyše, ako vedľajší produkt každodennej
práce. Pokiaľ sa denné aktivity vykonávajú podľa určitých pravidiel. Do akej mieri sa dá vytvoriť plnohodnotná publikácia, bude
vypovedať aj táto kniha.
· Štruktúra kapitol
Obsah knihy sleduje niekoľko zámerov a obsah treba chápať v týchto rovinách a súvislostiach:
- kniha je kronika jedného riešiteľského projektu - praktická kniha o metodike '7D-Sedem disciplín pre úspešné riešenia'
- kniha obsahuje konkrétne kroky, ako sa metodika použila pre napísanie samotnej knihy
Okrem toho kniha obsahuje:
- obsahuje aj neúspechy a skúsenosti z cesty ku cieľu. Je pravdepodobné, že v aktuálnom vydaní, už chyby nebudú, len budú
zachytené pre budúce poučenie
- kniha je úvod do širokej témy, ktorá sa dá navzať systémové myslenie. V yznačuje vnímaním riešení v ich celom životnom cykle
- kniha je vytvorená pomocou UML modelátora a generovaná automaticky do formátu pdf - hovoríme jej 'Modelom riadená kniha'
- kniha je len sekundárnym nosičom informácie. Je to ako fotografia v danom čase. Zachytáva stav modelu v danom okamihu.
Primárny zdroj informácie je model. Každý prvok v modeli má svoj životný cyklus, nezávislý od svojho okolia
- kniha je neaktuálna v momente jej vydania, preto sa jej obsah bude pravidelne obnovovať
- informáciu o aktuálnom stave a aktuálnom vlastníkovi kópie, vlastník kópie si bude môcť stiahnuť aktuálnu verziu počas 12
mesiacov

· Kapitola: D2 - Druhá disciplína - Motivácia

Paradoxne začíname druhou disciplínou. Pre celé riešenie ale najdôležitejšou. Bez motivácie bude každá cesta len veľmi ťažko
realizovateľná a cieľ nedosiahnuteľný. Motivácia hovorí o vnútornej potrebe realizovať to, čo sme si zaumienili. Je energiou, keď sa
nedarí. Je dôvodom, že podstupujeme ťažkú cestu. Ak sa dokážu zladiť individuálne motivácie a nájsť spoločnú motiváciu pre celý tím,
potom je šanca, že cesta aj výsledok budú úspešné. Bez komunikácie nie je porozumenie, bez porozumenia nie je dôvera a bez dôvery
nie je možné úspešné riešenie. Poznanie motivácie kľúčových hráčov v našich riešeniach je základom úspechu. Pokiaľ nepoznáme,
prípadne ignorujeme motiváciu našich partnerov, zákazníkov, spolupracovníkov, zamestnancov, je výsledok nášho riešenia ohrozený.
Táto časť kapitoly D2 sa venuje konktrétnej situácií pri tvorbe knihy. Čo bolo motiváciou autora pre napísanie tejto publikácie.

· Kapitola: D1 - Prvá disciplína - manažment

Človek by očakával, že prvá disciplína by mala byť prvá. Je prvá z pohľadu organizácie celého riešenia, zváženia cieľov,
dostupných zdrojov, rizík, definovanie pravidiel a princípov, plánovania zdrojov, prideľovania úloh, evidencie spotrebovaného úsilia,
sledovania nákladov, rozhodnutí, sledovania kvality práce, tvorby obsahu a jedného zdroja pravdy o riešení. Manažment pretavuje
cieľ živený motiváciou do reálnych, merateľných, naplánovaných a overiteľných krokov. Motivácia bez manažmentu je rojčenie,
snívanie s otvorenými očami.
Poznámka: Spočiatku existovala verzia metodiky '6 Disciplín'. Chýbal manažment. Veľmi rýchlo som ale pochopil, že potrebujem
svoju prácu explicitne manažovať. A tak vznikla pomerne rozsiahla disciplína D1.

Pre realizáciu zámeru napísať sériu praktických príručiek o systémovom myslení som sa zameral na prezentáciu kľúčových prvkov
v disciplíne manažment metodiky 7D. Vzhľadom na to, že realizačný tím obsahuje len pár ľudí, ktorí nepracujú priamo v modeli,
nemohol som celkom ukázať prácu v širšom tíme.

· Kapitola: D3 - Tretia Disciplína - Analýza

Málokedy je riešenie jasné na prvý pohľad, na prvé zamyslenie. Aj keď mnohí nadšenci začnú okamžite „búšiť“ kód, je rozumné sa
najprv zamyslieť nad celým kontextom riešenia. Komu je určené? Koho očakávania sa majú naplniť? Je to „len“ hobby? Príjemné
strávenie voľného času, alebo je tu potenciál aj na nový produkt či službu? Stojí za to, pozrieť sa z nadhľadom na prvotné myšlienky a
zistiť, ako to niekto už riešil. Všetky informácie potrebné na riešenia nášho problému patria do tejto disciplíny. Nech to bude úložisko
na súborovom systéme, jedna vetva v Xmind (aplikácia na modelovanie myšlienok), alebo hoci v nejakom textovom editore. Je dobré
informácie, ktoré nám pretečú cez ruky uchovať s nejakou našou poznámkou, aby sme si dali šancu ju v budúcnosti použiť pre seba aj
iných v našom tíme.

Pre napísanie knihy je potrebné zvládnuť niekoľko zručností a zvážiť celý rad otázok. Okrem vecných otázok, je treba premyslieť aj
otázku nástrojov pre tvorbu obsahu, marketingovej stratégie, autorských práv - svojich aj dotknutých strán, spôsobu šírenia knihy,
prípadného predaja knihy. V tejto časti je vykonaná základná analýza procesu tvorby technickej dokumentácie v IT, ako aj tvorby
systémov pre manažment dokumentov z pohľadu celého životného cyklu riešení.

· Kapitola: D4 - Štvrtá disciplína - Návrh riešenia

Plný inšpirácie a tvorivého nadšenia sa naše nápady ukladajú do tejto časti. Málokedy existuje len jedno riešenia. Častejšie
existuje niekoľko variantov. Zvlášť, keď nie je jasná motivácia kľúčových hráčov a riešiteľ si vymýšľa dokonalé riešenia pre
neexistujúceho zákazníka. Aby si uspokojil vlastné ego. V kapitole manažment je časť ‚Rozhodnutia‘. Tu je miesto na posúdenie
celkového kontextu riešenia. Na základe podkladov z predchádzajúcich disciplín, kľúčoví hráči rozhodnú ako ďalej. Je dobré si
uchovať, kedy, kto a prečo rozhodol práve tak ako sa rozhodol.

Kapitola obsahuje príbeh, ktorý vychádza z jednoduchého príkladu Cesty a Cieľa. Nasleduje návrh metodiky 7D, jej logickej
štruktúry, ktorá vedie ku návrhu štruktúry hlavných kapitol knihy. V tejto časti je aj popis technických riešení infraštruktúry pre
tvorbu knihy. V tejto časti je stručne popísaná aj metodika APV a jej vzťah k metodike 7D.

· Kapitola: D5 - Piata disciplína - Implementácia

V tejto kapitole prebiehajú všetky implementačné kroky a mapovanie ich realizácie. Metodika nijak nedefinuje, ako treba niečo
implementovať. Je to na riešiteľoch. Napríklad metodika APV sa venuje spôsobu, ako popísať súčasný stav aktív z pohľadu rôznych

perspektív a vytvára detailné pohľady aktív cez definované perspektívy. Implementácia je opäť v EA. Iné riešenia budú
vyžadovať špecifický spôsob implementácie.

V tejto časti je popísané prostredie pre vývoj knihy, adresárová štruktúra, štruktúra 'package' v 'Project browseri', a ukážky
možných prístupov ku obsahu modelu, cez statické html, 'CMS' Joomal!, a cez 'WebEA'. Sú tu tiež ukážky z navigačných diagramov
rozšírenia vlastností EA pomocou takzvaných 'MDG', aby sa rutinné kroky v metodike 7D automatizovali.

· Kapitola: D6 – Verifikácia/Overenie správnosti riešenia

Ako zistíme, že sme dosiahli úspech, alebo len ponaučenie? Ak sme vykonali dostatočne hlbokú analýzu kľúčových hráčov a ich
motivácie, ktoré sa pretavili do objektívnych merateľných cieľov, tento bod nebude problém zodpovedať. Dokonca na tomto bode sa
bude dať pracovať paralelne s disciplínou D3, D4, a D5. Poznám len málo projektov, kde testeri mali použiteľné podklady v
rovnakom čase spolu s vývojármi.
V tejto časti sú zaznamenané niektoré skúsenosti s generovaním knihy.

· Kapitola: D7 – Ponaučenie

Najcennejšia kapitola našej cesty. Čo sme urobili dobre, čo sme urobili menej dobre, čoho by sme sa mali vyvarovať na budúcich
cestách. Podľa metodiky '7D- Sedem disciplín pre úspešné riešenia', neexistuje neúspešné riešenie. Za predpokladu, že sa z
prípadného nedosiahnutia cieľa vieme poučiť. na to slúži táto disciplína. Sebereflexia, analýza úspechu ale hlavne neúspechu. Aby
sme sa dokázali vyvarovať rovnakých chýb a nedostatkov.

Veľká časť v tejto kapitole sa venuje súsenostiam s nástrojom EA ako generátora technickej dokumentácie. Sú tu zaznamenané aj
niektoré počenia z tvorby metodiky a knihy.
· Kapitola: Slovník použitých pojmov
Mimoriadne dôležitá kapitola. Veľmi často je ťažké oddeliť pojmy špecifické pre danú aplikačnú oblasť od bežného jazyka. Tento
slovník pojmov slúži na vymedzenie pojmov, ktoré patria do oblasti samotných metodík, pri použití technických pojmov z anglického
jazyka do iného jazyka, ale aj v samotnom anglickom jazyku je potrebné odlíšiť pojem z aplikačnej domény a pojem z hovorovej
angličtiny. Výrazne to zvyšuje zrozumiteľnosť textu.

· Kapitola: Zdroje informácií

Všetko so všetkým súvisí. V tejto kapitole sú niektoré zdroje, ktoré boli inšpiráciou a zdrojom informácií pre autora, a ktoré môžu
byť užitočné aj pre čitateľa.