Vyberte váš jazyk

Naša spoločnosť poskytuje konzultačné služby v týchto oblastiach:

- návrh konceptu rozvoja IT služieb
- analýza súčasného stavu IT (procesy, informácie-aplikácie-systémy-služby, IT infraštruktúra) - budovanie dôveryhodných informačných zdrojov pre rôzne roly vo firme
- vytváranie technickej dokumentácie na báze metadát
- systémový nástroj pre realizačné tímy (Enterprise Architect od firmy Sparxsystem) 

Spolupráca s našou spoločnosťou vám môže pomôcť:

 • zvýšiť kvalitu procesov, (interných, externých), ktoré potrebujú dôveryhodnú informáciu o minulom a súčasnom stave v niekoľkých oblastiach - biznis procesy, systémy a aplikácie, technológie
 • zvýšenie miery zdieľania skúseností členov tímu a tým zníženie rizika škôd spôsobených odchodom kľúčových členov tímu
 • budovanie kultúry zdieľania skúseností a budovanie strategického know how
 • zvýšenie transparentnosti procesov vo firme, ich lepšie pochopenie a možnosť ich optimalizácie

Všetci členovia tímu, ale najmä kľúčoví manažéri,  môžu profitovať z takzvaného dôveryhodného zdroja informácií,

ktorý možno charakterizovať pomocou hesla:

"Správna informácia v Správnom čase pre Správnu rolu"

  • * 3Rs =Right Information - In Right Time - For Right Role 
   - Spoločné úložisko na báze metadát - základ pre aktulnu technickú dokumentáciu
   - Systematický prístup ku tvorbe dokumentácie
   - Rešpektovanie životného cyklu všetkých relevantných aktív/elementov
  • * Holistické princípy pre riadenie spoločností - "Enterprise Architecture"  (TOGAF, Archimate, ITIL,...)
         - praktické implementácie komplexných metodík aj pre malé a stredné firmy
  • * Systémy na zdieľanie skúseností na báze  UML modelátora (Sparx Systems, Enterprise Architect)
   - ponúkame dlhoročné skúsenosti s technológiou Enterprise Architect EA (Sparx system ) - EA ako systémový nástroj pre vaše tímy
  • * Podpora zmeny v spôsobe vnímania dokumentácie - Dokumentácia je strategická hodnota
   - Dokumentácia = Model metadát
   - Dokumentácia vzniká ako vedľajší produkt mojej každodennej práce
   - odklon od mýtusu "Dokumentácia nevzniká až na konci práce"

  • Podpora technológie Enterprise Architect firmy Sparx System
   - administrácia infraštruktúry pre EA - úložiska pre model,
   - prístup do modelu cez internet (Sparx cloud services)
   - prístup do modelu cez Web
   - automatizácia rutinných aktivít
   - vytváranie doplnkov pre špecifické potreby - takzvané MDG (Model Driven Generation)
   - vytváranie šablón a artefaktov pre automatické generovanie dokumentácie z modelu (vo formátoch HTML, RFT, DOCx, pdf, export do CMS Joomla!)

  Vzdelávanie, Výskum, Tvorivé dielne

 •  Spolupráca s Univerzitami (predmet "Systémové myslenie v IT")

 • Tvorba systémov pre podporu handykepovaných ľúdí
 •  Aktívna spolupráca s "Maker Space" - FABLAB CVTI Bratislava

 •  Podpora a účasť na medzinárodných akciách - Makerfair Vienna 2016,2017

 • Viac detailov na  www.agnicoli.org