Vyberte váš jazyk

Obsah

Komu je táto publikácia určená? 15
Predslov 15
Typografické pravidlá 17
Ako čítať túto knihu? 18
Prehľad kapitol 19
Úvod 22
1. Prvá Disciplína: D1 - Manažment 24
1.1 D1-01.Ciele a očakávania 24
1.1.1 D1.01.01-Ciele 24
1.1.2 D1.01.02-Očakávania 27
1.1.3 D1.01.03-Vlastnosti 27
1.1.4 D1.01.04-Kritéria úspechu 29
1.2 D1-02.Stratégia 29
1.3 D1-03.Plány, 'roadmapy' 30
1.3.1 D1-03.01.Čo bude dodané 30
1.3.1.1 Prehľad plánovaných kníh 31
1.3.1.2 Verzie doplnkov do EA - MDG 32
1.3.2 D1-03.02-Konkrétnejšie plány 33
1.3.2.1 01.Verzie/fázy 33
1.3.2.1.1 01. Verzia/fáza 33
1.3.2.1.2 02.Verzia/Fáza 35
1.3.2.1.3 3.Verzia/fáza 37
1.3.3 D1-03.03-Projektový manažment 38
1.3.3.1 01.Kanban 39
1.3.3.1.1 3 Stage Workflow-Trojstavový pracovný postup 39
1.3.3.2 02.Pohľad na projektové úlohy cez 'Gantt diagram' 41
1.3.3.3 03.Sledovanie udalostí v rámci životného cyklu elementov v modeli 43
1.4 D1-04.Rozhodnutia 46
1.4.1 D1-04.00- Rozhodnutia 46
1.4.2 D1-04.01 Princípy 48
1.4.2.1 Zoznam Princípov 48
1.4.2.1.1 001.Zdravý rozum je viac ako akákoľvek metodika 48
1.4.2.1.2 002.Pred tým, ako porušíš pravidlá, dobre sa ich nauč 48
1.4.2.1.3 003.Každá informácia má svoje miesto 49
1.4.2.1.4 004.'Spoločné porozumenie' je kľúčom k úspechu 49
1.4.2.1.5 005.Bez obrázka niet riešenia 50
1.4.2.1.6 006.Vygenerovaný dokument je starý už v momente vygenerovania 50
1.4.2.1.7 007.Udržuj veci tak jednoduché, ako je to možné 50
1.4.2.1.8 008.Nenahraditeľných sú plné cintoríny 51
1.4.2.1.9 009.Nemusíme byť dokonalí 51
1.4.2.1.10 010.Princíp 80-20 51
1.4.3 D1-04.02.Pravidlá 52
1.4.3.1 Zoznam Pravidiel 52
1.4.3.1.1 001.Názvová konvencia 52
1.4.3.1.2 002.Názvy adresárov v spoločnom úložisku 53
1.4.3.1.3 003.Zálohuj a preveruj zálohy 53

1.4.3.1.4 004.Každé pracovné stretnutie musí mať zápis 53
1.4.3.1.5 005.Každé pracovné stretnutie musí byť pripravené 53
1.4.3.1.6 006.Čo nie je preverené, je nefunkčné 53
1.4.4 D1-04.03-SWOT analýza 53
1.4.5 D1-04.04-Riziká 56
1.4.6 D1-04.05. Opatrenia na minimalizáciu rizík 57
1.5 D1-05. Evidencia projektových udalostí. 57
1.5.1 Ukážka evidencie času pri tvorbe knihy 57
1.6 D1-06.Reporty, Výkazy 59
1.6.1 D1-06.01. Reporty pre projektový manažment 59
1.6.1.1 Počet záznamov pre evidenciu času 59
1.6.1.2 Zoznam časových záznamov 60
1.6.1.3 Ukážka detailov v rámci procesu 'Change Management' 61
1.6.1.4 Reporty Pomocou externých aplikácií 62
1.6.1.4.1 LibreOffice-Calc 62
1.6.1.4.1.1 Výkaz odpracovaných hodín 62
1.6.1.4.1.2 Plán vs. skutočnosť 62
1.6.2 D1-06.02. Reporty pre sledovanie kvality modelu 63
1.6.2.1 Elementy v modely podľa stavu 63
1.6.2.2 Počty elementov v modeli podľa autorov - prvotná kontrola 64
1.6.2.3 Hľadanie nesprávnych údajov a ich oprava 65
1.6.2.4 Následná kontrola kvality modelu z pohľadu prispievateľov do modelu 66
1.7 D1-07.Publikovanie, Prezentácie 67
1.7.1 Praktické ukážky 67
1.7.1.1 Ukážka adresára 'model document' 68
1.7.1.2 Statické a dynamické dokumenty 70
1.7.1.3 Možnosti prezentácie v EA 70
1.8 08.Zdroje 72
1.8.1 01.Ľudské zdroje 72
1.8.2 02.Časové zdroje 72
1.8.3 03.Financie 72
1.9 06. Duševné vlastníctvo 73
1 Druhá Disciplína: D2 - Motivácia 75
1.1 Analýza kľúčových hráčov 75
2 Tretia Disciplína: D3 - Analýza 83
2.1 Aké prístupy sa používajú pri tvorbe technickej dokumentácie v IT? 83
2.2 Aké technológie sa používajú na tvorbu technickej dokumentácie? 83
2.3 Aké sú problémy súčasného procesu 'dokumentovania'? 85
2.4 Čo chápeme pod dokumentáciou? 87
2.5 Ako sa uchovávajú vedomosti, skúsenosti, predmet dodaného diela? 88
2.6 Chápanie riešení z pohľadu ich životného cyklu 88
3 Štvrtá disciplína: D4 - Návrh riešenia 91
3.1 Ako v knihe rozlíšiť, čo patrí do metodiky samotnej, a čo do knihy o metodike? 91
3.2 Popis riešenia 3R-Správna Informácia v Správnom čase pre Správnu Rolu 92
3.3 Návrh technického riešenia pre prístup 3R 93
3.4 Príbeh o riešeniach, Cieľoch a Cestách 94
3.5 Návrh metodík 7D a APV 95
3.5.1 7Ds-Sedem Disciplín pre úspešné riešenia 96
3.5.1.1 V čom je podstata metodiky 7Ds? 96
3.5.1.2 Návrh štruktúry 7D metodiky 96
3.5.1.2.1 7D - Sedem Disciplín - Prehľad 96
3.5.2 V čom je podstata metodiky APV? 97
3.5.2.1 Aktíva-Perspektívy-Pohľady 98

3.5.3 O čom je metodika 7Ds? 99
3.5.4 O čom je metodika APV? 100
3.5.5 Aký je vzťah medzi 7Ds a APV? 101
3.5.6 Ako použiť metodiky v konkrétnych riešeniach? 102
3.6 Príbeh o návrhu knihy o metodike 7Ds 103
3.6.1 Návrh formátu kapitol knihy 103
3.6.2 Návrh štruktúry knihy - koncept 104
3.6.3 Pracovné prostredie pre písanie knihy (Enterprise Architect - Sparxsystem) 105
3.6.3.1 01.Variant-Pracovné prostredie - všetko na lokálnom laptope-práca s eap súborom 105
3.6.3.2 02.Variant-Pracovné/Vývojové prostredie - Všetko na lokálnom laptope s MySQL 106
3.6.3.3 03.-Variant-Pracovné/vývojové prostredie pre písanie knihy- Variant s 'cloudom' 107
3.6.3.4 04.Variant - Web EA prístup k modelu 108
4 Piata Disciplína: D5 - Realizácia riešenia 112
4.1 Predmet na Univerzite - Systémové myslenie a digitálna fabrikácia 112
4.2 Implementácia 7Ds v prostredí Enterprise Architect 113
4.2.1 'Deployment' diagram pre Cloud riešenie 113
4.2.2 Štruktúra adresárov v modeli - 'Project Browser' 114
4.2.3 Štruktúra adresárov na súborom systéme 115
4.2.4 Ukážka exportu do HTML 117
4.2.5 Ukážka exportu do CMS systému 'Joomla!' 118
4.2.6 Ukážka prístupu k modelu cez WebEA 120
4.2.7 01.Koncept riešenia 'EA Cloud Sparx Services' 125
4.2.9 Kontrola pravopisu 130
4.2.10 Mapovanie modelu a fyzickej knihy 130
4.2.10.1 Vzťah medzi elementami v modeli a výstupným dokumentom 132
4.2.11 Navigačné diagramy v modeli pre 7D metodiku 132
4.2.11.1 7D - Navigačný diagram 132
4.2.11.2 D1-Manažment - Navigačný diagram 133
4.2.11.2.1 01.01.Ciele - Navigačný diagram 135
4.2.11.2.2 01.02.Stratégia - Navigačný diagram 135
4.2.11.2.3 01.03.Plány - Navigačný diagram 136
4.2.11.2.4 01.04.Rozhodnutia - Navigačný diagram 137
4.2.11.2.5 01.05.Evidencia aktivít - Navigačný diagram 137
4.2.11.2.6 01.06.Výkazy - Navigačný diagram 138
4.2.11.2.7 01.07.Publikovanie - Navigačný diagram 139
4.2.11.2.8 01.08.Zdroje - Navigačný diagram 139
4.2.11.3 D2-Motivácia - Navigačný diagram 140
4.2.11.4 D3-Analýza - Navigačný diagram 140
4.2.11.5 D4-Návrh - Navigačný diagram 140
4.2.11.6 D5-Implementácia - Navigačný diagram 141
4.2.11.7 D6-Testovanie/Overenie - Navigačný diagram 141
4.2.11.8 D7-Poučenie-Navigačný diagram 142
5 Šiesta Disciplína: D6 - Overenie a Testovanie 144
5.1 01.Overenie Metodiky 144
5.2 02.Overenie technológie 144
5.2.1 20170911-Overenie formátovania výstupného dokumentu 146
5.2.1.1 Nálezy pri overovaní formátovania dokumentu 146
5.2.1.1.1 Nálezy - Overenie pravosti 146
5.2.1.1.2 Problém s číslovaním strán Pravej a ľavej strany 146
5.2.1.1.3 Treba doplniť o template informáciu o stereotype 147
5.2.2 Kontrola - prehľad šablón pre výstupný dokument 147
2. Siedma Disciplína: D7 - Poučenie 150
2.1 D7-01.Najlepšie skúsenosti 150

2.1.1 Zvyk je železná košeľa 150
2.1.2 Evidencia pracovných aktivít 150
2.1.3 Synergické efekty v tíme - samoučiaca sa organizácia 150
2.2 D7-02. Zlé skúsenosti 151
2.2.1 Proces tvorby knihy 151
2.2.1.1 Zrozumiteľnosť knihy - príliš veľa tém 152
2.2.2 Technológie 152
2.2.2.1 Skúsenosti s EA ako nástroja pre písanie kníh, či iných publikácií 152
2.2.2.1.1 Písanie v slovenských znakov nie je možné... 153
2.2.2.1.1.1 Test Cinnamon Ubuntu 17.04 153
2.2.2.1.2 Generovanie tabuliek vlastností elementov 154
2.2.2.1.2.1 SparxSystem User Guide 154
2.2.2.1.2.2 Nesprávne formátovanie tabuľky 1.príklad 155
2.2.2.1.2.3 Nesprávne formátovanie tabuľky 2. príklad 156
2.2.2.1.2.4 Očakávaný výstup - Generovanie časového reportu, Resource, Role, Times157
2.2.2.1.3 'Chart Time Series' neumožňuje zobrazovať výsledky matematických operácií - SUM a
podobne 158
2.2.2.1.4 Formátovanie slov podľa slovníka nefunguje v textoch vo vnútri artifaktov so stereotypom
'Document' 159
2.2.2.1.5 Diagramy sa nesprávne formátujú do rozmeru A4 161
2.2.2.1.5.1 RCA-Rootcause Analysis - Príčina -obrázok bol uložený vo 'frame' 163
2.2.2.1.6 Vodotlač v šablónach sa neprenáša do výsledného dokumentu 167
2.2.2.1.7 Nedá sa použiť matematické operácie s položkou v SQL príkaze 167
2.2.2.1.8 Nepoužívaj ',' ako delimiter pri priraďovaní 'Role' 168
2.2.2.1.9 Ako publikovať komplexnejšie dokumenty? 169
2.2.2.1.10 Veľmi ťažkopádna, neintuitívna práca so šablónami a štýlmi 172
2.2.2.1.11 Ako generovať tabuľku z elementov na diagrame? 172
2.2.2.1.11.1 Želaný stav 174
2.2.2.1.11.2 'Document Generation' Nastavenie parametra ! 174
2.2.2.1.11.3 Diagram s elementami ako zdroj informácií do dokumentu 175
2.2.2.1.11.4 'Report manager' konfigurácia 176
2.2.2.1.12 Hierarchia nastavení v 'Master Document' a 'Model Document' 178
2.2.2.1.13 Problém pri vytvorení modelu pomocou 'Add a Model using Wizard' 180
2.2.2.1.13.1 01.Konfigurácia 180
2.2.2.1.13.2 02.Symptómy 181
2.2.2.1.13.3 03.RCA-Analýza príčin 182
2.2.2.1.13.4 04. 'Workaround' - Riešenie 182
2.2.2.1.14 Nie je možné vložiť dokument do modelu 182
2.2.2.1.15 Zamrznutie operačného systému (Linux, CrossOver) 183
2.2.2.1.16 'Project Constants' cannot be imported during 'Cloud Connections' session 183
2.3 D7-03. Otvorené otázky 193
2.3.1 'Time Series' elementy - automatická aktualizácia? 193
2.3.2 Ako sa dá vypnúť funkcia 'spell check'? 193
2.3.3 Ako vygenerovať funkčný hyperlink? 193
2.3.4 Ako sa dá modifkovať TOC? 195
2.3.5 Ako sa dá vytvoriť tabuľka obrázkov? 195
2.3.6 Ako sa dá vytvoriť index? 195
2.4 D7-04.Podnety pre ďalšie pokračovanie 195
2.5 D7-05.Podnety pre ďalšie pokračovanie 195
6 Záverečné zhrnutie 197
PCG_00055_SK-References 199
PCG_00464_LieberLieber GmbH 199
PCG_00032_How to make use EA 199

PCG_00033_Model Packages and Report Packages 199
PCG_00034_01.User Guide 199
PCG_00035_What Is Master Document 200
PCG_00036_What is Report Package? 200
PCG_00040_What is the difference between the stereotype "master document" and "report package"
200
PCG_00041_StackOverflow 200
PCG_00037_How To use Linked Document templates 200
PCG_00042_How To use Artifact Report Specification? Relationship to 'Master Document' 'Report
Package' 200
PCG_00043_What is 'artifact' in Enterprise Architect? 200
PCG_00053_Styles, Special Text & Table of Contents 201
PCG_00054_GlossaryStyle 201
PCG_00056_Create Search Definitions 201
PCG_00069_Notes on Creating Tables of Contents 201
PCG_00070_Styles, Special Text & Table of Contents 201
PCG_00071_Apply User-Defined Section Numbering, Lists, override Lists 202
PCG_00073_Insert Headers, Footers, Footnotes and Endnotes 202
PCG_00074_Document generation 202
PCG_00075_Nonlinear generation of documentation in Sparx Enterprise Architect 202
PCG_00091_SQL Search in model In Branch 202
PCG_00092_01. 202
PCG_00093_SQL Examples 202
PCG_00094_ find all t_object s with name containing 'a' 203
PCG_00209_Publishing-How To Use Template Selector? 203
PCG_00210_Sparx 203
PCG_00211_How To force New Page for every Topic 203
PCG_00225_How To switch Off Spelling in 13.5 203
PCG_00253_Publishing = How to skip Root package in publishing 203
PCG_00255_How to select Stylesheet in template manager? 204
PCG_00275_Document Reports 204
PCG_00276_Working with Bookmarks 204
PCG_00152_01-8D Overview 204
PCG_00166_EA ako publikačný nástroj 204
PCG_00167_Peter Senge - The Five Principles of self learning Organisation 205
PCG_00168_Steven Covey - 7 Habits of Highly Effective People 205
PCG_00173_Publikovanie na Webe 205
PCG_00174_LeanPub 205
PCG_00175_What is GitBook? 205
PCG_00176_Amazon Direct Publishing 206
PCG_00364_Joanna Penn -TheCreativePenn 206
PCG_00365_7 steps to write your novel or non-fiction book 206
PCG_00366_00.Introduction 206
PCG_00367_ 206
How To Market A Book: Third Edition (Books for Writers Book 2) 206
PCG_00369_webka 206
PCG_00368_01.Author BluePrint 207
PCG_00370_Successful Self-Publishing: How to self-publish and market your book in ebook and print
(Books for Writers 1) Kindle Edition 207
PCG_00371_Webinars 207
PCG_00374_Print On Demand, Podcasts,... 207
PCG_00375_Online Courses 207
PCG_00376_Creative Freedom 207
PCG_00372_Whatpadd 208

PCG_00373_Scrivener 208
PCG_00377_AIDA (marketing) 208
PCG_00378_Draft2Digital 208
PCG_00379_IPR License 208
PCG_00380_pubmatch 208
PCG_00194_OSLC -Open Service for Life Collaboration 209
PCG_00214_Free Barcode Generations 209
PCG_00215_01.-Online Barcode generator 209
PCG_00330_EA User Groups 209
PCG_00331_Thomas Killian 209
PCG_00332_Gert Bellekens 209
PCG_00354_Seven Disciplines of A Leaders 210
PCG_00362_Creative Common 210
PCG_00381_Alliance Of independent Authors 210
PCG_00427_MDSE-Model Driven Software Engineering 210
PCG_00432_TOGAF 9 Tool Certification register 210
PCG_00442_SysUML 210
PCG_00443_01. 210
PCG_00014_SK-Dictionary 211
PCG_00015_SK-Index 211
Glossary 212